KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

MIRO KOZMETIK HIJYENDIS TICARET LIMITEDSIRKETI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

Genel Bilgilendirme

Veri sahibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesine uygun olarak “MIRO KOZMETIK HIJYENDIS TICARET LIMITED SIRKETI” Şirketi’ne iletebilir. Başvurular için işbu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin başvuru formu kullanılmalıdır.

 

Başvuru Konuları

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında veri sahipleri Şirketimize başvurarak aşağıda sayılan taleplerde bulunabilir:

  • 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • 4. Kişisel verilerinin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  

Şirketimiz tarafından yaptığınız başvurunun niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Başvurunuzda sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçilecektir. Başvurunuz kapsamında yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kimlik Ve İletişim Bilgileri

 

Adı- Soyadı:

 

T.C. Kimlik No/Pasaport No:

 

Telefon Numarası:

 

Adres:

 

E-posta Adresi:

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz: (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vs)

 

 

Talep Hakkında Açıklama

KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz. Başvurunuza dayanak olarak göstermek istediğiniz belge var ise başvuru formuna ekleyiniz. Bu kapsamda size daha hızlı yanıt verebilmek adına, Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birimi ve konuyu belirtmenizi rica ederiz.

 

 

Başvuru Formunun Eki Var İse İşaretleyiniz

 

Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi, başvurumun sonuçlandırabilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibi’nin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

 


Carpex Online
Carpex Online ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler